PHP: MongoDB的CRUD操作

彭世瑜 发表于 2021/08/27 23:29:48 2021/08/27
【摘要】 资料: 文档: https://packagist.org/packages/mongodb/mongodb驱动安装:https://docs.mongodb.com/drivers/php/CURD:...

资料:

 • 文档: https://packagist.org/packages/mongodb/mongodb
 • 驱动安装:https://docs.mongodb.com/drivers/php/
 • CURD: https://docs.mongodb.com/php-library/current/tutorial/crud/

安装

# 依赖扩展库 mongodb
$ pecl install mongodb
$ echo "extension=mongodb.so" >> `php --ini | grep "Loaded Configuration" | sed -e "s|.*:\s*||"`

$ composer require mongodb/mongodb

 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

使用示例

<?php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';


$client = new MongoDB\Client('mongodb://127.0.0.1:27017');

$db = $client->data;

$table = $db->users;


// insert
$table->insertOne([
  'name' => 'Tom',
  'age' => 23,
]);


// findOne
// 直接查询字符串形式的 _id不能获取到数据,需要传入一个ObjectId对象
$id = new MongoDB\BSON\ObjectId('6127613a52c83dfeff124962');

$result = $table->findOne([
  '_id' => $id
]);

var_dump($result);

echo $result['name'] . PHP_EOL; // Tom
echo $result['age'] . PHP_EOL; // 23
echo $result['_id'] . PHP_EOL; // 6127613a52c83dfeff124962


// updateOne
$result = $table->updateOne(
  ['_id' => $id],
  ['$set' => ['age' => 24]]
);


// deleteOne
$table->deleteOne(['_id' => $id]);

 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43

文章来源: pengshiyu.blog.csdn.net,作者:彭世瑜,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。

原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/119937094

【版权声明】本文为华为云社区用户转载文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至:cloudbbs@huaweicloud.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。
 • 点赞
 • 收藏
 • 关注作者

评论(0

0/1000
抱歉,系统识别当前为高风险访问,暂不支持该操作

全部回复

上滑加载中

设置昵称

在此一键设置昵称,即可参与社区互动!

*长度不超过10个汉字或20个英文字符,设置后3个月内不可修改。

*长度不超过10个汉字或20个英文字符,设置后3个月内不可修改。